De Webzaaiers, geregistreerd onder kvk nummer 60840900, verleent u toegang tot www.dewebzaaiers.nl en nodigt u uit van onze diensten gebruik te maken. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt er ingestemd met deze disclaimer en met ons cookiebeleid.


Beperkte aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Webzaaiers behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

De Webzaaiers spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is de Webzaaiers niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie op de website, die op welke wijze dan ook zichtbaar is (geweest). Hieronder valt o.a. informatie die via deze website uitgewisseld wordt tussen derden of informatie op externe sites die door middel van links op deze website toegankelijk wordt gemaakt. Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten.

De Webzaaiers kan niet garanderen dat de website geheel veilig is. Indien de site tijdelijk niet bereikbaar is en je daar rechtstreeks dan wel onrechtstreeks schade van ondervindt, betreurt de Webzaaiers dit, maar kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op o.a. afbeeldingen, lay-out, foto’s en teksten op de website zijn eigendom van de Webzaaiers en haar licentieverstrekkers. KopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Webzaaiers.


Toepasselijk recht
Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen, indien nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.