Grondvest der Webzaaiers

 

Wie web zaait, zal omzet oogsten.
De Webzaaiers bouwt, ontwerpt en host websites en webshops op maat op basis van bestaande techniek.

 

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding, offerte of andere rechtsbetrekking tussen de Webzaaiers, KvK nummer 60840900, en haar wederpartijen (hierna te noemen: Opdrachtgever), waarbij de Webzaaiers werkzaamheden verricht of zal verrichten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door een Opdrachtgever of derden die afwijken of niet in deze algemene voorwaarden voorkomen, zijn voor de Webzaaiers alleen bindend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door haar zijn aanvaard.

 

Artikel 2 – Definities

1. Opdracht: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Webzaaiers, waarbij overeengekomen is welke werkzaamheden de Webzaaiers verricht of zal verrichten en tegen welke prijs;

2. Offerte: het schriftelijke of mondelinge aanbod tot het sluiten van een overeenkomst waarbij aangegeven is welke diensten door de Webzaaiers geleverd worden en tegen welke prijs;

3. Overeenkomst: elke schriftelijke of mondelinge overeenkomst van opdracht, koop of andere afspraak tussen de Webzaaiers en een wederpartij.

 

Artikel 3 – Hoe komt de overeenkomst tot stand?

1. Voordat de Opdracht tot stand kan komen dient de Opdrachtgever de offerte expliciet te aanvaarden. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. Expliciete aanvaarding kan ook blijken uit instemming door andere gedrag waarmee Opdrachtgever de indruk wekt akkoord te gaan met het werk dat de Webzaaiers verricht of zal verrichten in het kader van de overeenkomst, bijvoorbeeld door het toezenden van benodigde gegevens, of wanneer Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden door de Webzaaiers wil laten verrichten zonder een offerte af te wachten.

2. De Webzaaiers stelt een offerte op betreffende de Opdracht. Uitsluitend de in de offerte omschreven Opdracht is bindend.

3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. De Webzaaiers is gerechtigd zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen, zolang deze nog niet aanvaard is of uiterlijk direct na aanvaarding.

4. De offerte verliest haar geldigheid 30 dagen na datum van verzending door de Webzaaiers.

5. Indien de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand gewijzigd, is de Webzaaiers gerechtigd de vermelde prijsopgaven en/of (op)levertermijnen aan te passen, voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Indien in de offerte een datum voor oplevering is gegeven, schuift deze datum evenredig mee met het moment van aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever. De Webzaaiers zal zich maximaal inspannen de website op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast bij de Opdrachtgever.

7. Het wijzigen van de Opdracht geschiedt met beider instemming.

8. Indien de Opdracht in fases wordt uitgevoerd, kan de Webzaaiers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. Offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 

Artikel 4 – Werkzaamheden van de Webzaaiers

1. De werkzaamheden van de Webzaaiers omvatten onder meer het bouwen, ontwerpen en hosten van websites/webwinkels op basis van standaardtemplates, waarbij o.a. de volgende diensten/producten aangeboden kunnen worden: (aangepaste) standaardtemplates op basis van bestaande contentmanagementsystemen, logodesign, huisstijlontwerp, lay-out, beeldmateriaal, teksten, technische kader en ondersteuning, hosting, reclamecampagnes op maat. De website wordt ontwikkeld in overleg met en door middel van o.a. door Opdrachtgever aangeleverde content.

2. De Opdracht schept voor de Webzaaiers een inspanningsverplichting om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3. Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de Opdracht kan de Webzaaiers bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. Hieronder valt onder meer gebruik van (open source) software van derden, stockfoto’s, en/of opzetten en onderhouden van SEA/SEO campagnes. De keuze voor de in te schakelen derden zal, voor zover nodig en relevant, met Opdrachtgever worden besproken. De Webzaaiers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van of schade door onder meer werkzaamheden, producten, techniek of platforms van de derden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. De Webzaaiers is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden, maar is zelf verder gevrijwaard.

4. Opdrachtgever heeft de informatieplicht de Webzaaiers alle relevante informatie tijdig en volledig te verstrekken, hetzelfde geldt voor het verschaffen van toegang tot plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer om de Opdracht te vervullen. De Opdrachtgever zal zo goed mogelijk samenwerken met de Webzaaiers om de Opdracht goed uit te voeren.

 

Artikel 5 – Hosting door de Webzaaiers

1. Onder hosting wordt verstaan de activiteiten om een website via het internet toegankelijk te maken en toegankelijk te houden.

2. Indien Opdrachtgever hostingdiensten afneemt kan de Webzaaiers de volgende hostingdiensten uitvoeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
a. beschikbaar stellen en houden van een online opslag van de website;
b. het beheren van een website;
c. het ter beschikking stellen en houden van telecommunicatieverbindingen met het internet;
d. het verzorgen van regelmatige back-ups;
e. het leveren van gebruiksondersteuning.

3. De overeenkomst voor hosting wordt aangegaan voor ten minste een jaar, met opeenvolgende overeenkomsten voor steeds een jaar, waarbij een opzegtermijn van een maand geldt.

4. In de overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat de Webzaaiers verantwoordelijk is voor het beheer van het contentmanagementsysteem. Hieronder valt o.a. tijdig updaten.

5. De Webzaaiers is gerechtigd om informatie die geplaatst is op een door haar gehoste site te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van schending of dreigende schending van rechten van derden (onder meer bedreigingen, hacking, spamming). In die gevallen is de Webzaaiers zelfs gerechtigd de toegang van de hosting te ontzeggen, waarbij de kosten voor Opdrachtgever zijn.

6. De totale aansprakelijkheid van de Webzaaiers voor schade veroorzaakt door tekortkomingen in de hosting is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

7. Domeinnaamregistratie geschiedt op naam van de klant.

8. De Webzaaiers spant zich in om bij verandering van hostingprovider de website en benodigdheden in goede orde te verplaatsen en de diensten voort te zetten zonder oponthoud. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Oplevering en Acceptatie

1. Nadat de Webzaaiers de Opdracht conform de afspraken heeft afgerond, wordt de Opdrachtgever de gelegenheid geboden om binnen 14 dagen de werkzaamheden te evalueren. Dit is tevens het moment van oplevering.

2. Gebreken die in de evaluatie (gezamenlijk) worden vastgesteld of die door de Opdrachtgever binnen een maand na oplevering worden gemeld, zullen door de Webzaaiers worden hersteld, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan de Opdrachtgever valt toe te rekenen.

3. Indien een werk in fases wordt opgeleverd, gelden bovenstaande bepalingen na elke oplevering van een fase. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van een latere fase niet baseren op die van een eerdere goedgekeurde fase.

4. Na de evaluatie en acceptatie wordt de website, webshop of het designwerk beschikbaar gesteld aan de Opdrachtgever, tenzij anders afgesproken of het de voltooiing van daaropvolgende fases belemmert.

5. Na het voltooien van de Opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch de Webzaaiers jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrecht

1. Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- of modellenrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de Opdracht komen toe aan de Webzaaiers en/of haar licentieverstrekkers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Webzaaiers daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in lid 5 en 6 van dit artikel.

3. De Webzaaiers heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Webzaaiers het resultaat zonder vermelding van de naam van de Webzaaiers openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. De Webzaaiers heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

5. De Opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van het resultaat van de Opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik waarvoor de Opdracht is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

6. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de Opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Webzaaiers kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

7. De Opdrachtgever vrijwaart de Webzaaiers voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 8 – Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden in Euro binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de dienst in fases wordt geleverd, is de Webzaaiers gerechtigd periodiek aan Opdrachtgever de werkzaamheden in rekening te brengen, waarop de eerste volzin hierboven ook van toepassing is.

2. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig het door de Webzaaiers aangegeven tarief. De door de Webzaaiers verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van uurtarief, tenzij voorafgaand anders is overeengekomen. Bovenop de prijzen wordt BTW in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De betalingsplicht geldt ook indien Opdrachtgever het door de Webzaaiers voltooide werk in het kader van de Opdracht niet wenst te gebruiken.

4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever vanaf verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 9 – Tekortkomen en Ontbinden

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke uit de overeenkomst(en) met de Webzaaiers voortvloeit, hieronder valt ondermeer het overschrijden van de betalingstermijn, heeft de Webzaaiers het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. In deze gevallen is elke vordering welke de Webzaaiers ten laste van de Opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en volledig opeisbaar tegenover de alsdan geldende tarieven.

2. Indien de Webzaaiers niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting welke uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeit en er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van de Webzaaiers, zoals ziekte of door het toedoen van derden, heeft Opdrachtgever het recht de nog niet voltooide werkzaamheden door de Webzaaiers op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Voor al het reeds voltooide werk en de toekomstige, welke niet belemmerd worden in de uitvoering, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden de Webzaaiers te betalen, tenzij er sprake is van onrechtmatige daad.

3. Wenst de Opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken, dan moet Opdrachtgever de Webzaaiers steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog de overeenkomst na te komen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. De Webzaaiers is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming –schade ten gevolge van directe beschadiging, verminking of het verlies van werk en/of eigendommen van Opdrachtgever, voor zover ontstaan door grove schuld van de Webzaaiers- in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie of tot een bedrag ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde diensten, waarbij een maximum van € 5.000,- geldt en de kosten van de basistemplate nimmer worden vergoed. Voor hosting geldt artikel 5 lid 6.

2. De Webzaaiers is niet tot verdere schade of onkostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van haar werkzaamheden; hieronder valt o.a. indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, immateriële schade, schade wegens verlies van gegevens, reputatieschade, schade wegens oppositie door derden, schade door besluiten van derden, schade door het niet verstrekken van juiste en/of volledige gegevens, en schade door adviezen, werkzaamheden of inlichtingen die niet direct tot de Opdracht behoorden.

3. De aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever de Webzaaiers tijdig en schriftelijk in gebreke stelt, nadat Opdrachtgever de Webzaaiers eerst de mogelijkheid heeft gegeven de schade te herstellen. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee maanden vanaf het moment dat de Opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

4. De Webzaaiers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen indien en voor zover deze veroorzaakt zijn 4oor het niet in acht nemen van de informatieplicht of de samenwerking. Hieronder wordt onder andere verstaan: het aanleveren van foutieve informatie, afwezigheid van informatie of accounts / domeinnamen. De Webzaaiers is niet verplicht informatie te controleren en is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in de aan haar aangeboden informatie.

5. De Webzaaiers wordt door de Opdrachtgever gevrijwaard tegen aansprakelijkheid voor vorderingen van derden die voortvloeien uit door de Webzaaiers verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. De Webzaaiers is niet aansprakelijk in geval door overmacht vertraging ontstaat en de Webzaaiers dit tijdig heeft laten weten aan Opdrachtgever. Onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, brand, problemen met bereikbaarheid van of faillissement derden. In geval van overmacht zal de Opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst beëindigd in het geval er geen andere oplossing is.

 

Artikel 11 – Garanties

1. De Webzaaiers garandeert dat het resultaat van de Opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

2. De Webzaaiers staat niet garant voor gebreken indien ontstaan door gebruik van verouderde besturingssystemen, browsers, plugins of andere van toepassing zijnde software en hardware, aan zijde Opdrachtgever.

3. In het geval de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webzaaiers, eigenhandig wijzigingen in de door de Webzaaiers geleverde techniek aanbrengt of doet aanbrengen

vervalt ieder recht op garantie.

 

Artikel 12 – Naar de rechter?

1. De rechtsverhouding tussen de Webzaaiers en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen, indien nodig, uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Haarlem.

 

Artikel 13 – Wijzigingen, tot slot:

1. De Webzaaiers behoudt zich het recht voor voorwaarden, diensten, tarieven en/of andere zaken te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten. Indien een wijziging aantoonbaar nadelig is voor Opdrachtgever, heeft hij het recht de overeenkomst binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk op te zeggen.

2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.

3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.